Úradná správa č.13 zo dňa 14.10.2016

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  13 / 2016 – 2017 / zo dňa  14.10.2016logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 24.10.2016 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

Predsedovia OK o 17,15 hod.

Pozvánka.

VV pozýva štatutárov FK, resp.tajomníkov FK hrajúcich V.ligu západ na svoje zasadnutie dňa 24.10.2016 o 18,oo hod.: Nafta Gbely,Slavoj Mor.Sv.Ján,OFK Mokrý Háj, Spartak Stráže, FK Oreské.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Kontumácia:

Sp. Stráže – Š.Humence MO dorast:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 10.kola Sp. Stráže – Š.Humence v zmysle SP čl.82/1b a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Kerko Š.Humence.

Za porušenie SP v zmysle RS B čl.26/ ŠTK bod d odstupuje FK Sp. Stráže na DK s návrhom pokuty 20,-€ a nariaďuje uhradiť FK Kerko Š. Humence  sumu 40,-€ RS B/čl.26/ ŠTK bod h.

Doklad o úhrade  FK Sp. Stráže  predložiť na ŠTK  do 19.10.2016.

2.Vylúčenie  zo súťaže:

MO dorast:

FK Spartak Stráže - ŠTK vylučuje družstvo zo súťaže v zmysle  SP SFZ  čl.12/1 tretia kontumácia v stretnutí v jednom súťažnom ročníku a doterajšie výsledky družstva Sp.Stráže  sa anulujú , mužstvá hrajúce s ním podľa vyžrebovania majú v nasledujúcich kolách voľno. ŠTK odstupuje FK Sp.Stráže  na DK s návrhom pokuty 120,- € v zmysle RS B/čl.26/ŠTK bod g.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím  kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia!!!

KR upozorňuje R, že Zápis o stretnutí je R povinný uzatvoriť ihneď po stretnutí. V prípade, ak to nemôže urobiť, musí dôvod uviesť v Zápise o stretnutí v bode „ZÁZNAM ROZHODCU“.

1.Ospravedlnenia R

So: Otočka, Dzindzík, Tubl  So-Ne : Pišoja, Theisz, Morvay.

2.Sťažnosť doručená KR cez ISSF.

Slovan Šaštín Stráže (MZ 9.kolo, VI.liga SPORTIKA, Šaštín - Hlboké)

KR konštatuje, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená a zároveň prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť rozhodcu.

3.KR na základe správy DZ prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť:

MZ 10.kolo, VI.liga SPORTIKA, Koválov-Kopčany.

4.Pozastavenie delegácie

KR pozastavuje delegáciu R Kendi Alexander na 11.kolo MZ, z neskorého ospravedlnenia sa bez relevantného dôvodu z MZ 10.kolo, VI.liga SPORTIKA, Rybky-Rohov.

4.Úhrada členského

KR upozorňuje všetky delegované osoby,že úhradu členských poplatkov SFZ za rozhodcov, delegátov a pozorovateľov cez zväz, ku ktorému majú príslušnosť (osoba to uhradí na zväze, zväz vygeneruje členské a následne príde na zväz mesačnou zbernou faktúrou) je potrebné previesť do termínu 20.10.2016.

 

Členské vo výške 10,-€ je potrebné zaslať na zväz na číslo účtu: SK 71 0200 0000 0027 5578 5159

 

do 20.10.2016.

 

VS – 315 015 Do správy uveďte meno a priezvisko R,DS,DPR

V prípade, že delegovaná osoba členské nezaplatí, nebude ju možné uviesť v ISSF a automaticky bude pozastavená delegácia na stretnutia.

5.Upozornenie

Upozorňujeme R a DPR / P.Mikuš/, že pošta na odborné komisie musí byť zasielaná priamo na sekretariát zväzu.

6.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Najbližšie zasadnutie KR dňa 20.10.2016 o 16,oo hod.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK, DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b,2 DP a podľa DP, čl.71/1,2, 3a,:

U42 Vladimír Vávra 1185109, FK Chropov  II.tr.dosp. Výlúčený za HNS – hanlivé výroky voči R. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 ssN, podľa čl.48/1b,2a DP od 10.10.2016

Vylúčený po 2xŽK, DO – pozastavenie výkonu športu,podľa čl.9/2b,2   a čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

U43 Marek Blanárik 1169253 TJ Družstevník Sobotište  II. dosp. od 10.10.2016

U44 Róbert Kováč 1182549 TJ Družstevník Hradište pod Vrátnom  II.tr dosp. od 10.10.2016

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí  ŽK, podľa DP čl.37/5a

U45 Peter Horňák 1139727, FK Cerová  MO  dosp. od 10.10.2016

Disciplinárne sankcie

U46 ŠFK Štefanov II.tr.dosp  T – Roman Kralovič 1070954 – HNS –hrubé urážlivé výroky voči R, RP 10,- €, Pokuta 50,- € - zákaz výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami  a pozastavenie výkonu športu( zákaz pretekárskej činnosti) na 4 ssN od 10.10.2016, DP  č.48/1c,2b, 16/1,2, 9/1c

U47 TJ Kopčany MO dosp  AT – Ján Tolla 1087824 – HNS – hrubé urážlivé výroky voči AR, RP 10,- €, Pokuta 50,- € - zákaz výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami  a pozastavenie výkonu športu( zákaz pretekárskej činnosti) na 4 ssN od 10.10.2016, DP  č.48/1c,2b, 16/1,2, 9/1c

U48 TJ Podbranč II.tr. dosp.- odmietnutie pokračovať  majstrovské  stretnutie dospelých  8.kola  Osuské - Podbranč -   podľa DP čl. 59. DS – RP 10,- €, Pokuta 40,-€ podľa čl. 82/1c a SP čl. 11 odst.2

U49TJ Spartak Šaštín - Stráže MO dorast, nenastúpenie  na  majstrovské  stretnutie dorastu 9.kola  Radošovce - Stráže -   podľa DP čl. 59. DS – RP 5,- €, Pokuta 20,-€ podľa čl. 26/ŠTK, bod h

Oznamy:

Koválov – Kopčany MO dosp.

DK predvoláva na svoje zasadnutie do sídla ObFZ dňa 20.10.2016 o 16,15 hod .:

TJ Kopčany - VD p. Ivan Daniel .

TJ Družstevník Koválov  -  HU p.Vladimír Vach.

TJ Kopčany - Frederik Daniel1258109, Juraj Novák 1189097 - DK menovaným predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu až do vyriešenia prípadu od 10.10.2016 (43/4)

Sokol Borský Mikuláš – FK TJ Kúty MO dosp.

DK predvoláva na svoje zasadnutie do sídla ObFZ dňa 20.10.2016 o 16,45 hod .:

R Alexander Kendi 1260131

AR Milan Hurbánek 1310346

TJ Sokol Borský Mikuláš – HU stretnutia Jozef Marek,predsedu Ing.Ján Cigánek ,VD Juraj Masár,

hráčov S.Černý 1154260,Ľ.Macek 1151036,T.Vanek 1256027.

DK zároveň menovaným hráčom predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu až do vyriešenia prípadu od 10.10.2016 (43/4).

Andrej Krchňavý1045395 - tréner  prípravky – DK na základe  správ R a AR začína disciplinárne konanie za HNS po stretnutí  pri  kabíne rozhodcov. DK zároveň menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie trénera  až do vyriešenia prípadu od 10.10.2016 (43/4)

FK TJ Kúty - VD  Mário Pavlovič  predsedu FK  Ing. Rastislav Laššo

hráčov T.Valúšek 1311462, D.Kubina 1166898,A.Šefčovič 1082943

DK zároveň menovaným hráčom predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu až do vyriešenia prípadu od 10.10.2016 (43/4).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 20.10.2016

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať v mesiacoch november- december 2016  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

Odvolanie proti rozhodnutiam OK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na OK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia .

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica