Úradná správa č.12 zo dňa 07.10.2016

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  12 / 2016 – 2017 / zo dňa  07.10.2016logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 24.10.2016 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.Predsedovia OK o 17,15 hod.

Pozvánka.

VV pozýva štatutárov FK, resp.tajomníkov FK hrajúcich V.ligu západ na svoje zasadnutie dňa 24.10.2016 o 18,oo hod.: Nafta Gbely,Slavoj Mor.Sv.Ján,OFK Mokrý Háj, Spartak Stráže, FK Oreské.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Kontumácie:

Radošovce - Sp. Stráže MO dorast:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 9.kola Radošovce - Sp. Stráže v zmysle SP čl.82/1b a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Chvojničan Radošovce.

Za porušenie SP v zmysle RS B čl.26/ ŠTK bod d odstupuje FK Sp. Stráže na DK s návrhom pokuty 20,-€ a nariaďuje uhradiť FK Chvojničan Radošovce  sumu 40,-€ RS B/čl.26/ ŠTK bod h.

Doklad o úhrade  FK Sp. Stráže  predložiť na ŠTK  do 12.10.2016.

Osuské – Podbranč  III trieda dospelí:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 8.kola Osuské – Podbranč v zmysle SP čl.82/1c a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Družst. Osuské.

Za porušenie SP odstupuje FK TJ Podbranč na DK s návrhom pokuty 40,-€

2.Oznamy:

MO dorast:

Bor.Sv.Jur - Smrdáky 10.kolo

Požiadavku  FK Bor.Sv.Jur  ŠTK  zamieta z dôvodu nesplnenia náležitosti SP / chýba súhlas súpera /.

II trieda dospelí:

FC Sekule -  nedeľa v ÚHČ dospelých od 10.kola

MO dospelí:

ŠTK oznamuje, že sťažnosť  TJ Slovan Šaštín – Stráže odstupuje na KR.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím  kontaktovali so svojimi AR a DZ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

KR upozorňuje R, že Zápis o stretnutí je R povinný uzatvoriť ihneď po stretnutí. V prípade ak to nemôže urobiť, musí dôvod uviesť v Zápise o stretnutí v bode „ZÁZNAM ROZHODCU“.

1.Ospravedlnenia R

So: Dzindzík, Tubl. So-Ne : Pišoja, Otočka, Morvay.

2.Sťažnosť doručená KR cez ISSF.

Slovan Šaštín Stráže (MZ 9.kolo, VI.liga SPORTIKA, Šaštín Stráže-Hlboké) KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 13.10.2016 o 16,3ohod. R Ďurica, AR Mesíček.

3.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadova 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK, DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2bii DP:

U36 Ján Chvála 1223042, TJ Družstevník Sobotište  II.tr. dosp. Vylúčený za HNS – vulgárne a urážlivé výroky voči rozhodcovi. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa čl.48/1b,2b DP od 03.10.2016

U37 Marek Olšovský 1098447 TJ Družstevník Osuské- HNS opakované napadnutie a udretie hráča do tváre. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 mesiace s prerušením, podľa čl.49/1b,2b , 34/7 DP od 26.09.2016

Vylúčený po 2xŽK, DO – pozastavenie výkonu športu,podľa čl.9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, a podľa DP, čl.71/1, 71/2a,b a čl 37/3,

U38 Bronislav Chovanec 1221889 TJ Družstevník Hlboké  MO dosp. od 03.10.2016

U39 Patrik Ňukovič 1348645 TJ Družstevník Rovensko  MO dor. od 03.10.2016

Disciplinárne sankcie

U40  TJ Spartak Šaštín - Stráže MO dorast, nedostavenie sa na  majstrovské  stretnutie dorastu 8.kola  Stráže -  Sobotište  podľa DP čl. 59. DS – RP 5,0 €, Pokuta 20,-€ podľa čl. 26/ŠTK, bod d

U41  TJ Družstevník Osuské III.tr. dosp. Porušenie SP a  nezaslanie stanoviska zo stretnutia  III.tr.dosp. Osuské  - Podbranč  RP 10,- €, Pokuta 40,-€, podľa DPčl.64/1a  a 12/1.

DK odstupuje stretnutie Osuské – Podbranč na doriešenie ŠTK

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 12.10.2016

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať v mesiacoch november- december 2016  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

Odvolanie proti rozhodnutiam OK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na OK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia .

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica