Úradná správa č.11 zo dňa 30.09.2016

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  11 / 2016 – 2017 / zo dňa  30.09.2016logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VI.Správy Matriky

VII.Správy sekretariátu

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 24.10.2016 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Kontumácia:

Sp. Stráže – Sobotište  MO dorast:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 8.kola Sp. Stráže – Sobotište  v zmysle SP čl.82/1b a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Družst. Sobotište.

Za porušenie SP v zmysle RS B čl.26/ ŠTK bod d odstupuje FK Sp. Stráže na DK s návrhom pokuty 20,-€ a nariaďuje uhradiť FK Družst. Sobotište  sumu 40,-€ RS B/čl.26/ ŠTK bod h.

Doklad o úhrade  FK Sp. Stráže  predložiť na ŠTK  do 5.10.2016.

2.Výnimky z ÚHČ :

II. trieda dospelí:

Kunov – Sobotište 12.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 23.10.2016 / nedeľa / o 14,30 hod.

MO dorast:

Unín - Rovensko 9.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 2.10.2016 / nedeľa / o 12,30 hod.

FK Družst. Unín  uhradí v zmysle RS čl.26/ ŠTK bod a popl. 5,-€.

Prípravka skup. B:

Kopčany – Gbely 14.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 12.10.2016 / streda / o 15,30 hod.

3.Oznam:

II trieda dospelí:

FC Sekule -  nedeľa v ÚHČ dospelých od 10.kola

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Ospravedlnenia R

So: Štora,Tubl,Bednár,Mikúš,Dzindzík,So-Ne : Pišoja,Otočka,Morvay,Ryčovský

2.Upozornenie

KR dôrazne upozorňuje R,aby si pri uzatváraní zápisu o stretnutí dôkladne skontrolovali zapísané údaje a až potom ho uzatvorili.V prípade neuzatvorenia zápisu o stretnutí musí uviesť dôvod a tento popísať v kolónke „záznam rozhodcu“.

V prípade nerešpektovania R bude riešený v zmysle „Zásad pre činnosť“.

3.Prijatie opatrenia

KR na základe správy DPR prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť. ( 8.kolo, SPORTIKA VI.liga dospelí, Brodské – Kopčany )

KR vykonala pohovor s R A.Kendi

5..Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadova 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí,  podľa DP, čl.37/5a,

U35 Michal Baláž 1309564, TJ Kopčany MO dosp. od 26.09.2016

Oznam:

DK predvoláva  na zasadnutie  disciplinárnej komisie dńa 06.10.2016 o 16 30 hod :

Štefan Petráš -rozhodca

TJ Družstevník Osuské III. tr dosp  HU Olah Vladimír a hráč Olšovský Marek 1098447,

Marek Olšovský  - Pozastavenie  výkonu športu do vyriešenia prípadu (DP čl.17)

TJ Podbranč III. tr dosp VD Martin Kadlečík a hráč Filka Miroslav 1257374

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v štvrtok 06.10.2016

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať v mesiacoch november- december 2016  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

VI.SPRÁVY MATRIKY

Matrikár ObFZ  upozorňuje FK, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa letné registračné obdobie končí dňom 30. september. Žiadosti o prestup s obmedzením musia byť schválené všetkými stranami od ktorých sa to požaduje (materský klub, hráč, nový klub) najneskôr v posledný deň registračného obdobia, to je 30. septembra. Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe článku 12 odsek 8 po ukončení  tohto registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU

Sekretár upozorńuje FK na úhradu zálohových platieb na rozhodcov.Termín úhrady je 30.09.2016.

Miroslav Maca

sekretár ObFZ

Odvolanie proti rozhodnutiam OK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na OK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia .

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica