Úradná správa č.10 zo dňa 23.09.2016

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  10 / 2016 – 2017 / zo dňa  23.09.2016logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 26.IX.2016 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Kontumácie:

Letničie – Oreské  Prípravka skup.B:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 8.kola Letničie – Oreské v zmysle SP čl.82/1b a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Družst. Letničie.

Za porušenie SP v zmysle RS B čl.26/ ŠTK bod d odstupuje FK Oreské na DK s návrhom pokuty 20,-€ a nariaďuje uhradiť FK Družst. Letničie  sumu 40,-€ RS B/čl.26/ ŠTK bod h.

Doklad o úhrade  FK Oreské  predložiť na ŠTK  do 28.9.2016.

2.Výnimky z ÚHČ :

MO dorast:

Bor.Sv.Jur – Štefanov 8.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 24.9.2016 / sobota / o 13,00 hod. FK Družst. Bor.Sv.Jur  uhradí v zmysle RS čl.26/ ŠTK bod a popl. 5,-€.

MO žiaci skup.B:

Sobotište - Mokrý Háj 9.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 24.9.2016 / sobota / o 14,00 hod. FK Družst. Sobotište  uhradí v zmysle RS čl.26/ ŠTK bod a popl. 5,-€.

3.Oznam:

II. trieda dospelí:

Kunov – Sobotište 12.kolo

Požiadavku  FK Družst. Sobotište  ŠTK  zamieta z dôvodu nesplnenia náležitosti SP / chýba súhlas súpera /.

4.Odstúpenie R na KR.

ŠTK odstupuje R A.Kendi na KR za účelom podania podrobného vyjadrenia k neskorému príchodu a neuvedeniu dôvodu v zápise o stretnutí Sl.Šaštín – Š.Humence žiaci 8.kolo – porušenie RS – návrh na odstúpenie na DK.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Ospravedlnenia R

So: Petráš, Holenka So-Ne : Pišoja,Otočka,Morvay,Ryčovský

2.Upozornenie

KR upozorňuje R A.Kendi na porušenie nariadenia o uzatvorení zápisu zo stretnutia ihneď po stretnutí / RS čl.11. ÚS č.6/ v mieste stretnutia.

3..Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadová 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po 2xŽK, DO – pozastavenie výkonu športu,podľa čl.9/2b,2   a čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

U30 Juraj Slezák 1155266 TJ Družstevník Koválov  MO dosp. od 19.09.2016

U31 Stanislav Maderič 1095134 TJ Družstevník Smolinské  II.tr dosp. od 19.09.2016

U32 Patrik Vizváry 1196458 TJ Družstevník Rovensko II.tr dosp. od 18.09.201

Disciplinárne sankcie

U33 TJ Slovan Šaštín Stráže MO dosp  vzdanie  sa majstrovského stretnutia dospelých  7.kola MO Šaštín -  Borský Svätý Jur, – RP 10,- €, Pokuta 50,- € podľa DP čl. 59  s preukázaním na SP 82/1b , RS čl.26/ bod c

U34  TJ FC Družstevník  Rybky MO dosp.- AT2,Masér – Cyril Mach 1062618 – HNS –nešportové gestá a  hrubé urážlivé výroky voči R, RP 10,- €, Pokuta 50,- € - zákaz výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami  a pozastavenie výkonu športu( zákaz pretekárskej činnosti) na 4 ssN od 19.09.2016, DP  č.48/1c,2b, 16/1,2, 9/1c

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 29.09.2016

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať v mesiacoch november- december 2016  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Odvolanie proti rozhodnutiam OK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na OK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia .

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica