Úradná správa č.9 zo dňa 14.09.2016

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  9 / 2016 – 2017 / zo dňa  14.09.2016logo

I.Správy  Výkonného výboru

II. Správy Športovo-technickej komisie

III.Správy KR

IV.Správy DK

V.Správy TMK

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 26.IX.2016 o 16,45 hod. v sídle ObFZ Senica.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

1.Kontumácie:

Štefanov - Š. Humence MO dorast:

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 6.kola Štefanov – Š. Humence v zmysle SP čl.82/1b a SP čl.11 odst.2 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech ŠFK Štefanov.

Za porušenie SP v zmysle RS B čl.24/ ŠTK bod d odstupuje FK Kerko Š. Humence na DK s návrhom pokuty 20,-€ a nariaďuje uhradiť ŠFK Štefanov  sumu 40,-€ RS B/čl.26/ ŠTK bod h.

Doklad o úhrade  FK Kerko Š. Humence  predložiť na ŠTK  do 21.9.2016.

Slovan Šaštín Stráže – Bor.Sv.Jur  MO dospelí:

ŠTK obdržala potvrdenia zaslané  štatutárom FK Slovan Šaštín o návšteve lekárov.Konštatuje, že uvedené potvrdenia nespĺňajú požiadavky čl.37/ 1  SP.Taktiež obdržala nesúhlasné stanovisko FK Borský Sv.Jur na odloženie stretnutia.

ŠTK kontumuje majstr. stretnutie 7.kola Sl.Šaštín – Bor.Sv.Jur  z dôvodu vzdanie stretnutia zo strany FK Slovan Šaštín. V zmysle SP čl.82/1b priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Bor.Sv.Jur. Za porušenie SP v zmysle  RS čl.26/ ŠTK bod c / bez úhrady súperovi /odstupuje FK Sl. Šaštín na DK

s návrhom pokuty 50,-€.

2.Výnimky z ÚHČ :

II.Tr.dospelí:

Kunov – Sekule 7.kolo

ŠTK nariaďuje odohrať majstr. stretnutie dňa 18.9.2016 / nedeľa / o 10,00 hod. Stretnutie sa odohrá na HP v Čáčove,  v prípade nepriaznivého počasia UT Senica.

MO žiaci skup.A:

B.Mikuláš - Jablonica  9.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie v opačnom poradí  dňa 24.9.2016 / sobota / o 13,00 hod. Stretnutie sa odohrá na ihrisku v Jablonici.

FK Tatran Jablonica  uhradí v zmysle RS čl.26/ ŠTK bod a popl. 5,-€.

MO žiaci skup.B:

Kopčany - Oreské  12.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 13.10.2016 / štvrtok / o 15,00 hod.

Mokrý Háj - Unín  8.kolo

ŠTK nariaďuje po vzájomnej dohode odohrať majstr. stretnutie dňa 17.9.2016 / sobota / o 17,00 hod.

FK OFK Mokrý Háj  uhradí v zmysle RS čl.26/ ŠTK bod a popl. 5,-€.

Prípravka skupina B:

ŠTK oznamuje FK, ktoré majú vo vyžrebovaní voľno, aby kontaktovali zástupcov FK MFK Skalica za účelom odohratia priateľského stretnutia.

Kontakt : Lukáš Varga mobil 0905332276, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tomáš Míša tréner mobil 0915128037, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3.Upozornenie pre FK :

a/ ŠTK  upozorńuje FK na RS ObFZ Senica čl.16 odst.a,b – kvalifikácia trénerov.

Zároveň upozorňujeme zást.FK a ISSF manažérov, že im bol dňa 6.9.2016 cez ISSF doručený návod, ako uhradiť členské za trénerov.

b/ ŠTK upozorńuje FK Lak.N.Ves na úhradu zbernej faktúry.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov -  v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte obsadzovacieho referenta

1.Ospravedlnenia R

So: Morvay, Polakovič, Tubl., So-Ne : Pišoja, Theisz, Bednár, Petráš, Otočka

2.KR berie na vedomie pochvalu od:

FK Prietrž (MZ VIII. LIGA – III. Trieda DOSPELÍ, 6.kolo TRNOVEC-PRIETRŽ) na výkon R Dutka M, Tubl M.)

3.Nariadenie pre R:

KR upozorńuje všetkých R ObFZ Senica, že Vám  bola na emailové adresy zaslaná požiadavka na vyjadrenie. Vaše písomné potvrdenie zašlite emailom, alebo doručte tlačivo osobne najneskôr do 20.9.2016.Nerešpektovanie tohto nariadenia bude považované ako porušenie RS a SP.

4.Upozornenie pre R :

KR upozorňuje R, aby dôkladne zapisovali strelcov gólov.Po stretnutí je potrebné údaje zapísané do zápisu o stretnutí skontrolovať a odsúhlasiť s ved.družstva, resp.kapitánmi družstiev.

5.Výzva:

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Senica, Sadova 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK, DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2bii DP:

U27 Marian Szantai 1085192, TJ Slovan Dubovce MO dosp. Vylúčený za HNS – vyrazenie lopty rukou smerujúcu do brány. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 ssN, podľa čl.46/1a,2 DP od 12.09.2016

Vylúčený po 2xŽK, DO – pozastavenie výkonu športu,podľa čl.9/2bii a čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

U28 Dominik Sekáč 1219716 TJ Družstevník Hradište pod Vrátnom  II.tr dosp. od 12.09.2016

Disciplinárne sankcie

U29 TJ Kerko Šajdíkove Humence MO dor  nenastúpenie na majstrovské stretnutie dorastu  6.kolo MO Štefanov -  Šajdíkove  Humence, – RP 5,- €, Pokuta 20,- € podľa DP čl. 59  s preukázaním na SP 82/1b , RS čl.26/ bod h

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 22.09.2016

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať v mesiacoch november- december 2016  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Odvolanie proti rozhodnutiam OK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na OK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia .

Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

predseda ObFZ Senica