facebook

Uznesenia Výkonného výboru ObFZ Senica

Uznesenia VV prijaté v roku 2016 :

01/ 2016 Výkonný výbor schvaľuje 3 – člennú prac.skupinu v zložení :M.Guček,D.Manďák

a R.Guček.Ukladá každému členovi písomne predložiť návrhy na čerpanie

fin.prostriedkov pre rozvoj mládež.futbalu ObFZ Senica.

T : 25.02.2016 Zodp.Manďák

M.Guček

R.Guček

02/ 2016 Výkonný výbor ukladá sekretárovi zverejniť v ÚS kontrolu plnenia pasportov ihrísk.

T : 05.02.2016 Zodp.Maca

03/ 2016 Výkonný výbor ukladá zaslať sekretárovi zoznam kandidátov na predsedu ZsFZ

členom VV.

T : 01.02.2016 Zodp. Maca

04/ 2016 Výkonný výbor ukladá spracovať písomne popis priestupkov pri napomínaní a vylúčení hráčov pre uľahčenie posúdenia v zmysle DP.

18.02.2016 Zodp.Štora

05/ 2016 VV ukladá spracovať a následne zverejniť na web stránke propozície superligy

mladších prípraviek.

T: 12.02.2016 Zodp.Manďák

Maca

06/ 2016 Výkonný výbor prijíma uznesenie, v ktorom zaväzuje predsedu VV Ing.J.Rosu, aby pri hlasovaní na fukciu predsedu KR ZsFZ hlasoval za kandidáta p.J.Franeka.

T : 29.02.2016 Zodp.J.Rosa

07/ 2016 Výkonný výbor ukladá sekretárovi spracovať a zaslať stanovisko DK ZsFZ

k discipl.previneniu R Ing.M.Sládka.

T : 01.03.2016 Zodp.Maca

08/ 2016 Výkonný výbor ukladá sekretárovi zabezpečiť ponuky od dodávateľov na zakúpenie

2 sád dresov a 60 ks lôpt pre prípravky a žiacke družstvá.

T : 28.03.2016 Zodp. Maca

09/ 2016 Výkonný výbor schvaľuje nom.listinu rozhodcov pre jarnú časť tak, ako bola

predložená predsedom KR p.M.Bašnárom.

18.02.2016 Zodp.Bašnár

10/ 2016 Výkonný výbor upozorńuje prostredníctvom ÚS všetkých R a FK, aby dbali na

pevnosť futbalových brán v súťažiach prípraviek.

T : 16.04.2016 Zodp.Koníček

Maca

11/ 2016 Výkonný výbor ukladá sekretárovi vyhotoviť pasporty ihrísk. .

T : 06.04.2016 Zodp.Maca

12/ 2016 Výkonný výbor nenahlasuje žiadneho nového rozhodcu do súťaží ZsFZ pre súťažný

ročník 2016 / 17.

T : 12.05.2016 Zodp.Maca

Bašnár

13/ 2016 Výkonný výbor vyzýva prostredníctvom ÚS všetky FK, aby zabezpečili športový

priebeh súťaží a správanie obecenstva v rámci športových noriem.

T : 05.05.2016 Zodp.Štora

14/ 2016 Výkonný výbor schvaľuje R A.Kendi na nominačnú listinu MO dospelých.

T : 23.05.2016 Zodp.Maca

Bašnár

15/ 2016 Výkonný výbor hlasovaním per rollam odsúhlasil návrh predsedu VV Ing.J.Rosu

na delegátov súťaží ZsFZ pre súťažný ročník 2016/17. III.liga : Ing.Jozef Rosa, Mgr.Dušan Koníček IV.liga : Lukáš Juráň, Marián Bašnár V.Liga: Dušan Mikušovič, Radovan Valla

Za : 6 Zdržal sa : 1 Proti : 0

T : 14.06.2016 Zodp.Rosa ,Maca

16/ 2016 Výkonný výbor schvaľuje do RS pre súťaž.roč.2016-17 min.počet usporiadateľov

Dosp.4, mládež 2.

T :         20.06.2016  Zodp.Maca,Koníček

17/ 2016 Výkonný výbor schvaľuje ako partnera firmu SPORTIKA pre súťaž.roč.2016-17

T :       20.06.2016, Zodp.Rosa,Maca

18/ 2016 Výkonný výbor schvaľuje uznesenie, že hracím dňom žiakov a prípraviek je

sobota.

T :         30.06.2016, Zodp.Maca,Koníček

19/ 2016 Výkonný výbor uznesenie, aby predsedovia OK zaslali písomne pripomienky

k ISSF.

T :       31.07.2016                                                                                            Zodp.Preds.OK

20/ 2016 Výkonný výbor schvaľuje uznesenie,ktorým ukladá povinnosť pracovníkovi

zodpovednému za zorganizovanú akciu vypracovať rozpočet a tento vyúčtovať

do najbližšieho zasadnutia VV.

T :         Trvalý, Zodp.Členovia VV,Maca

21/ 2016 Výkonný výbor prijíma uznesenie,ktorým vyslovuje nedôveru predsedovi VV

Ing.Jozefovi Rosovi.

T :         29.07.2016 ,Zodp.VV

22/ 2016 Výkonný výbor ukladá sekretárovi zväzu  a predsedovi KR vypracovať list pre rozhodcov s tým, že sa im výhodná cena za dodanie rozhod.výstroje zrazí z mes.odmien.

T :         12.09.2016                                                                                Zodp. Bašnár

Maca

23/ 2016 Výkonný výbor ukladá vypracovať vyúčtovanie akcií turnaj predprípraviek

a finále o 1.miesto žiakov a prípraviek.

T :         26.09.2016                                                                                Zodp.Manďák

Maca

24/ 2016 VV schvaľuje zaradenie družstva MFK Skalica B do súťaže prípraviek.

T :         30.08.2016                                                                                Zodp.Manďák

Koníček

Maca

25/ 2016 VV ukladá sekretárovi zapracovať pripomienky do rokovacieho poriadku a predložiť

rokovací poriadok na nasledujúce zasadnutie.

T :        26.09.2016                                                                                Zodp.Maca

26/ 2016 VV ukladá predsedovi zväzu predložiť a zdôvodniť návrh súťaží ObFZ  Senica

pre súťaž.roč.2017/18 a 2018/19.

T :        26.09.2016                                                                                Zodp.Rosa

27/ 2016 Výkonný výbor ukladá sekretárovi zväzu zaslať objednávku na 4 ks súprav

pre rozhodcov za účelom skúšky veľkostí.

T :         22.10.2016                                                                                Zodp. Maca

28/ 2016 Výkonný výbor ukladá sekretárovi uverejniť v ÚS pozvánku pre zást.FK V.ligy

dospelých a zaslať im ju i emailovou poštou

T :         14.10.2016                                                                                Zodp.Maca

29/ 2016 Výkonný výbor  schvaľuje udelenie plakety p.Jozefovi Klenovi.

Ukladá sekretárovi zväzu zaslať objednávku na vyhotovenie plakety.

T :         21.11.2016                                                                                Zodp. Maca

30/ 2016 Výkonný výbor ukladá predsedovi DK predložiť anylýzu udelených trestov za posledné 2 roky s tým, že zvlášť budú uvedení hráči  Cerovej, B.Mikuláša a Kútov.

T :         17.11.2016                                                                                Zodp.Štora

31/ 2016 Výkonný výbor ukladá členovi VV Ing.Maďákovi zložiť realizačné tými Výberov ObFZ prípraviek a žiakov a nahlásiť ich na sekretariát ObFZ.

T :         10.11.2016                                                                                Zodp.Manďák

32/ 2016 Výkonný výbor  schvaľuje plán zasadnutí a plán práce na rok 2017

T :         21.11.2016                                                                                Zodp. Rosa

33/ 2016 Výkonný výbor ukladá sekretárovi zabezpečiť ponuku na tabuľky pre trénerov.

T :         január 2017                                                                                Zodp.Maca

34/ 2016 Výkonný výbor ukladá sekretárovi zabezpečiť dopravu do muteníc a Skalice

T :         26.11.2016                                                                                Zodp.Maca

35/ 2016 Výkonný výbor ukladá sekretárovi zverejniť oznam TMK v ÚS o požiadavke zaplatenia 50% zálohy na seminár trénerov.

 

Uznesenia VV prijaté v roku 2017 :

 

01/ 2017 Výkonný výbor schvaľuje nákup 40 ks taktických tabuliek pre trénerov mládeže a ukladá sekretárovi zabezpečiť ich nákup.

T :       marec  2017                                                                                Zodp.Maca

02/ 2017 Výkonný výbor schvaľuje uznesenie : „ Ak je predpoklad zainteresovanosti člena odbornej komisie na riešení prípadu, tento sa zasadnutia odbornej komisie nezúčastňuje“ !

T :      30.01.2017                                                                                  Zodp.Maca

Predsedovia OK

03/ 2017 Výkonný výbor schvaľuje uznesenie, ktorým rozhodol, že sa turnaja dorastencov ZsFZ výber nášho ObFZ nezúčastní.

T :      30.01.2017                                                                                 Zodp.Maca