sportika logo

  • konferencia1
  • konferencia5
  • konferencia7
  • konferencia2
  • konferencia9
  • konferencia4
  • konferencia6
  • konferencia9
  • konferencia3
  • konferencia8

Úradná správa č.21 / 2018-19 / zo dňa 01.02.2019

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  21/ 2018 – 2019 / zo dňa  01.02.2019logo

I.Správy VV

III..Správy KR

V.Správy TMK

VI.Správy Matriky

VIII.Správy KMaŠF Čítaj viac...

Pozvánka na riadnu konferenciu dňa 21.1.2019

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ SENICA

 

Pozvánka

na riadnu konferenciu Oblastného futbalového zväzu,

konanú  dňa

21.01.2019 o 18,oo hod.

v zasadačke Jednoty Senica,Nám.Oslobodenia 12

Prezentácia o 17,3o hod.

Program :

1. Otvorenie

2.Vyhlásenie, že Konferencia bola zvolaná v zmysle Stanov ObFZ

3.Schválenie programu a rokovacieho poriadku

4.Voľba mandátovej a návrhovej komisie

5.Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice

6.Správa  mandátovej komisie

7.Ocenenie funkcionárov

8.Správa predsedu o činnosti ObFZ Senica od poslednej konferencie ObFZ

9.Správa o hospodárení ObFZ Senica

10.Správa Revíznej komisie

11.Sportika cup

12.Diskusia

13.Správa návrhovej komisie- informácia o prijatých uzneseniach

14.Záver

Konferencie sa za oddiel, klub zúčastní iba jeden delegát s právom hlasovať, ktorý bol zvolený

na výročnej členskej schôdzi.

Ing.Miroslav  G U Č E K   v.r.                                                    Miroslav MACA v.r.

predseda VV ObFZ                                                                          sekretár

Úradná správa č.20 / 2018-19 / zo dňa 10.01.2019

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  20/ 2018 – 2019 / zo dňa  10.01.2019logo

I.Správy VV

III..Správy KR

V.Správy TMK

Čítaj viac...

Úradná správa č.19 / 2018-19 / zo dňa 0612.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  19/ 2018 – 2019 / zo dňa  06.12.2018logo

I.Správy VV

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu Čítaj viac...

OZNAM TMK

OZNAM TMK :

Oznamujeme všetkým trénerom , ktorí sa zúčastnili seminára trénerov UEFA GC licencie,

dňa 8.11.2018, že z dôvodu absolvovania dostatočného počtu hodín sa plánovaný seminár

dňa 27.novembra neuskutoční.

Bližšie informácie budú poskytnuté emailom.

Štefan Gálik

predseda TMK

Úradná správa č.18 / 2018-19 / zo dňa 14.11.2018

Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A   č.  18/ 2018 – 2019 / zo dňa  14.11.2018logo

I.Správy VV

II.Správy ŠTK

IV.Správy DK

V.Správy TMK

VII.Správy sekretariátu

VIII.Správa KMaŠF Čítaj viac...

More Articles...

Page 1 of 50

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>